OP VVV, MŠMT ČR, OP PPR - Dotace z fondů EU a MŠMT

Pro Family

 

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. je podpořena v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem 
Šablony pro MŠ Pro Family II
s reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008991

Projekt navazuje na Šablony I a probíhá ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

S finanční podporou tohoto programu jsme mohli udržet náš rozšířený tým o školního asistenta (z programu Šablony I.)

I v tomto období pořádáme pravidelná setkávání s rodiči dětí:

 • 20.11.2018 - Školní zralost
 • 26.3.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 3.4.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 4.4.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 20.1.2020 - Jak hovořit s dětmi o možném (školním) neúspěchu
 • 26.2.2020 - Specifika dítěte předškolního věku

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních. Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

Děkujeme !

___________________________________________________________________ 

 

Soukromá mateřská školka 
Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001894
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 5. 2020
Předpokládané ukončení realizace 30. 4. 2022

Každé dítě, ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

 Začleňování dětí, které se oproti většinové společnosti nějakým způsobem odlišují je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992 důležité. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním schopnostem a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika prosazuje otevřenou, individualizovanou a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

 Díky podpoře z operačního programu Praha – pól růstu působí v Mateřské škole dvojjazyčný školní asistent u dětí s odlišným mateřským jazykem. Koordinaci a dohled nad činností dvojjazyčného asistenta má ředitelka školy, která je současně i speciálním pedagogem. Asistent poskytuje poradenství a pomoc nejen dětem ale i rodičům a pedagogům.

Děkujeme !

V tomto období pořádáme odborná setkávání s rodiči dětí a akce k danému tématu:

 • 29.10.2019 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Já jsem já a kdo jsi ty. Program: Jak pomáhat nám, našim dětem a společnosti, momentální možnosti nás dospělých při péči o životní prostředí v okolí školy, společná výroba ptačí budky a hmyzího hotelu a společná práce na zahradě spojená s minibazárkem

 • 20.11.2019 - Komunitní aktivity školy - setkání rodičů a dětí školy, kde se snažíme propojit děti a rodiče kolem nás s místy, která jsou pro nás neznámá – Ukrajina, Arménie, Společné pečení tradičního pokrmu ze země našich kamarádů (Akce "Ruce do těsta a pečeme pirohy" hlavní téma: Společenství, sopunáležitost, rozhodování, sebehodnocení a demokracie)

 • 18.12.2019 - Odborně tématické setkání - Vánoce v ČR (Divadelní představení, koncert dechového kvinteta, setkání nad tématem začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, aktivity v projektu asitent pro děti s odlišným mateřským jazykem)

 • 29.1.2020 - Odborně tématické setkání na téma - Demokracie ve vzdělávání. Program akce: Hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a porozumění

 • 25.2.2020 - Komunitní setkání a aktivity školy - Informace o podpoře dětí s OMJ. Program akce: Informace o probíhající podpoře, seznámení s metodami, kdou jsou žáci s odlišným mateřským jazykem, dosavadní působení asistenta ve škole.

 

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních. Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

 _____________________________________________________________________

Ukončené projekty:

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem 
Šablony pro MŠ Pro Family II
s reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008991

a

Šablony pro MŠ Pro Family
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002067“.

Projekt Šablony probíhal ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018, projekt Šablony II 2018/2019 a 2019/2020.

S finanční podporou výše uvedeného programu Šablony  jsme mohli kontinuálně udržet náš rozšířený tým o školní asistenty. Škola pořádá také pravidelná setkávání s rodiči dětí nad tématy.

 

Školní připravenost, zralost

Školní připravenost, zralost. Akceptace přirozených vývojových specifik dítěte předškolního věku, formy a metody vzdělávání v MŠ a příprava na ZŠ, Individuální možnosti a potřeby dítěte. Rozdíly mezi dětmi, kvalita domácí přípravy, klima rodiny.
Jako spolu související bloky probereme:

 

• Odklad školní docházky
• Tělesný vývoj a zdravotní stav
• Poznávací funkce
• Vizuomotorika a grafomotorika
• Řeč
• Sluchové vnímání
• Zrakové vnímáni   
• Vnímáni prostoru
• Vnímáni času
• Základní matematické představy
• Pracovní předpoklady a návyky
• Zralost sociální a citová
Co dělat aby děti naslouchaly (poslouchaly)

Školní zralost je jedním z důlelitých pfedpokladů pro školní úspěšnost.
U nezralého dítěte může vyvolat dlouhodobý stres, protože díky své nezralosti určitých důležitých funkci nezvládá výuku. Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho pfetěžován{, může docházet ke zvýšené unavitelnosti, vyčerpáni, zvýšené nemocnosti aj. Je zde velké riziko školnf neúspěšnosti, kterou mnoho žáků prolfvá jako traumatizuj/cf. U dftěte můle dojit k vytvořeni tzv. syndromu neúspěšného dítěte, kdy se mohou u něj rozvinout různé formy fóbií ze školy, poruchy pf/jmu potravy, mohou vznikat poruchy chování (negativismus, zvýšená agresivita aj.), rozvoj fady dalšfch psychosomatických projevů, můle být ovlivněno formování sebepojetí a sebevědomí dítěte. Proto je velmi důležité, aby do školy vstupovaly děti, které jsou na školní výuku a začleněn/ do kolektivu spoluláků pfipraveny.

► Abyste pochválili bez hodnoceni
► Abyste dětem pomohli vymanit se z rolf
► Abyste dítěti ukázali, f e mu nasloucháte a respektujete jeho pocity
► Abyste podpofill spolupráci dítěte
► Aešení místo trestu
► Abyste podpoflli samostatnost

 

Sociální kompetence dětí

Předškolní věk je vývojovým obdobím od 3 do 6 -7 let. Konec této fáze není určen fyzickým věkem, ale sociálně, nástupem do školy. Dítě, nacházející se na tomto stupni vývoje, nadále vyspívá po všech stránkách - tělesně, pohybově, intelektově, citově i společensky a zároveň u něj dochází k důležitému momentu a tím je začleňování se do společnosti.

V jednotlivých blocích probereme:

• Motorický vývoj
• Kognitivní vývoj
• Emoční vývoj
• Temperament
• Hodnoty
• Možnosti MŠ
• Dědičnost a prostředí
• Dítě a jeho vztah s rodiči
• Dítě a jeho vztah se sourozenci
• MŠ a rodina při rozvíjení sociálních kompetencí

Cílem setkání bude zabývat se úrovní sociálních kompetencí dětí v prostředí mateřské školy v návaznosti na kvalitu jejich rodinného prostředí s přiblížením popisu faktorů, které ovlivňují psychický vývoj dítěte. Navázat tímto na předešlá setkání zejména na téma - Máme doma předškoláka a Sourozenecká rivalita (rodičovské vzory, soužití se sourozenci). Budeme se zabývat dovednostmi dítěte, jakým způsobem je u dítěte předškolního věku rozvíjet, ať už za pomoci zdravého rodinného fungování a předávaných hodnot v rámci rodiny či podnětného prostředí a erudovaného pedagoga na poli mateřské školy. Osvojování sociálních dovedností je dlouhodobý proces, který zahrnuje všechny stupně a úrovně vzdělávání během života dítěte, ale největší zodpovědnost za položení kvalitních základů má především rodina a preprimární instituce, jakou je mateřská škola.

a další....

 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001167
Prioritní osa OP PPR 
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 5. 2018
Datum ukončení realizace 30. 4. 2020

 

 DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K AKCÍM:

FOTOGALERIE
zavrit