OP VVV, MŠMT ČR, OP PPR - Dotace z fondů EU a MŠMT

Pro Family

 

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. je podpořena v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem 
Šablony pro MŠ Pro Family II
s reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008991

Projekt navazuje na Šablony I a probíhá ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

S finanční podporou tohoto programu jsme mohli udržet náš rozšířený tým o školního asistenta (z programu Šablony I.)
a i v tomto období pořádáme pravidelná setkávání s rodiči dětí.

Děkujeme !

___________________________________________________________________ 

 

Soukromá mateřská školka 
Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001167
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 5. 2018
Datum ukončení realizace 30. 4. 2020

Každé dítě ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

 Začleňování dětí, které se oproti většinové společnosti nějakým způsobem odlišují je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992 důležité. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním schopnostem a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika prosazuje otevřenou, individualizovanou a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

 Díky podpoře z operačního programu Praha – pól růstu působí v Mateřské škole dvojjazyčný školní asistent u dětí s odlišným mateřským jazykem. Koordinaci a dohled nad činností dvojjazyčného asistenta má ředitelka školy, která je současně i speciálním pedagogem. Asistent poskytuje poradenství a pomoc nejen dětem ale i rodičům a pedagogům.

Děkujeme !

 _____________________________________________________________________

Ukončené projekty:

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzvy:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem „Šablony pro MŠ Pro Family“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002067“.

Projekt probíhal ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018.

S finanční podporou tohoto programu jsme rozšířili náš tým o školního asistenta a pořádáme pravidelná setkávání s rodiči dětí. 

 

FOTOGALERIE
zavrit