Projekty naší MŠ za finanční podpory z fondů Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory Hlavního města Prahy

Pro Family

 

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci OP Jan Amos Komenský

Název projektu: 
Šablony IV pro MŠ Pro Family

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002567
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Popis realizace aktivity:
Cílem je poskytnout personální podporu – školního asistenta - zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním
neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Mateřská škola identifikovala děti ohrožené školním neúspěchem v následující oblasti:
• rozvoj nadání/talentu dítěte;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  883 650 Kč


 

Mateřská škola ProFamily Mratín byla podpořena v rámci OP Jan Amos Komenský

Název projektu: 
Šablony IV pro MŠ ProFamily Mratín

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002588
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Datum zahájení: 1. 12. 2022
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Popis realizace aktivity:
Cílem je poskytnout personální podporu – školního asistenta - zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy
školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Mateřská škola identifikovala děti ohrožené školním neúspěchem v následující oblasti:

• rozvoj nadání/talentu dítěte;
• sociokulturně znevýhodněné prostředí.

V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  323 868 Kč

 


 

 Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
MŠ Pro Family: Jdeme ruku v ruce

Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002097
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Název výzvy: 
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2:
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Datum zahájení realizace 1. 10. 2021
Předpokládané ukončení realizace 30. 9. 2023

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím posílení
tématu multikulturní výchovy a práce s dětmi s OMJ v MŠ Pro Family. Projekt je kombinací
následujících aktivit:

- tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ a její pilotní ověřování (s možností využití pro další mateřské školy)
- vytvoření školního plánu multikulturní výchovy a jeho pilotní ověření
- realizace projektových týdnů se zaměřením na multikulturní výchovu a zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem

Příručky ke stažení:

Příručka Jak na to   Příručka Spolu to zvládneme   Příručka Projektové týdny

Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt.
Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hlavního města Prahy.
V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši:  2 052 100 Kč


 

Ukončené projekty:

Soukromá mateřská školka v Praze - Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, výzvy:

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. je podpořena v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v projektu:   Šablony III OP VVV:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ projekt s názvem:

Šablony III pro MŠ Pro Family
s reg. č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018506
Harmonogram: 1.9.2020 – 31.8.2021

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
Školní asistent personální podpora MŠ, celkově naše škola může na tuto aktivitu vyčeprat: 494 385 Kč
Cílem této je poskytnout na určité období v MŠ školního asistenta a poskytnout tak větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce – zaměřeno na polytechnicié vzdělávání s možností vyčerpat: 21 024 Kč
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

I v tomto období pořádáme pravidelná setkávání s rodiči dětí a projektové dny na které se můžete přijít podívat:

 • 19.1.2021 - Projektový den ve výuce - Malý architekt; "Není dům jako dům"
 •   9.2.2021 - Projektový den ve výuce - Malý přírodovědec
 • 23.6.2021 - Projektový den ve výuce - Malý konstruktér; "Stroj času"
 • 25.8.2021 - Projektový den ve výuce - Malý pěstitel 

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních.
Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

Děkujeme !

Projekt navazuje na Šablony I a II.
S finanční podporou tohoto programu jsme mohli udržet náš rozšířený tým o školního asistenta.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I projekt s názvem 
Šablony pro MŠ Pro Family II
s reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008991

a

Šablony pro MŠ Pro Family
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002067“.

Projekt Šablony probíhal ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018, projekt Šablony II 2018/2019 a 2019/2020.

S finanční podporou výše uvedeného programu Šablony  jsme mohli kontinuálně udržet náš rozšířený tým o školní asistenty. Škola pořádá také pravidelná setkávání s rodiči dětí nad tématy.

 • 20.11.2018 - Školní zralost
 • 26.3.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 3.4.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 4.4.2019 - Jak hovořit s dětmi aby naslouchaly (poslouchaly)
 • 20.1.2020 - Jak hovořit s dětmi o možném (školním) neúspěchu
 • 26.2.2020 - Specifika dítěte předškolního věku

 

Školní připravenost, zralost

Školní připravenost, zralost. Akceptace přirozených vývojových specifik dítěte předškolního věku, formy a metody vzdělávání v MŠ a příprava na ZŠ, Individuální možnosti a potřeby dítěte. Rozdíly mezi dětmi, kvalita domácí přípravy, klima rodiny.
Jako spolu související bloky probereme:

 

• Odklad školní docházky
• Tělesný vývoj a zdravotní stav
• Poznávací funkce
• Vizuomotorika a grafomotorika
• Řeč
• Sluchové vnímání
• Zrakové vnímáni   
• Vnímáni prostoru
• Vnímáni času
• Základní matematické představy
• Pracovní předpoklady a návyky
• Zralost sociální a citová
Co dělat aby děti naslouchaly (poslouchaly)

Školní zralost je jedním z důlelitých pfedpokladů pro školní úspěšnost.
U nezralého dítěte může vyvolat dlouhodobý stres, protože díky své nezralosti určitých důležitých funkci nezvládá výuku. Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho pfetěžován{, může docházet ke zvýšené unavitelnosti, vyčerpáni, zvýšené nemocnosti aj. Je zde velké riziko školnf neúspěšnosti, kterou mnoho žáků prolfvá jako traumatizuj/cf. U dftěte můle dojit k vytvořeni tzv. syndromu neúspěšného dítěte, kdy se mohou u něj rozvinout různé formy fóbií ze školy, poruchy pf/jmu potravy, mohou vznikat poruchy chování (negativismus, zvýšená agresivita aj.), rozvoj fady dalšfch psychosomatických projevů, můle být ovlivněno formování sebepojetí a sebevědomí dítěte. Proto je velmi důležité, aby do školy vstupovaly děti, které jsou na školní výuku a začleněn/ do kolektivu spoluláků pfipraveny.

► Abyste pochválili bez hodnoceni
► Abyste dětem pomohli vymanit se z rolf
► Abyste dítěti ukázali, f e mu nasloucháte a respektujete jeho pocity
► Abyste podpofill spolupráci dítěte
► Aešení místo trestu
► Abyste podpoflli samostatnost

 

Sociální kompetence dětí

Předškolní věk je vývojovým obdobím od 3 do 6 -7 let. Konec této fáze není určen fyzickým věkem, ale sociálně, nástupem do školy. Dítě, nacházející se na tomto stupni vývoje, nadále vyspívá po všech stránkách - tělesně, pohybově, intelektově, citově i společensky a zároveň u něj dochází k důležitému momentu a tím je začleňování se do společnosti.

V jednotlivých blocích probereme:

• Motorický vývoj
• Kognitivní vývoj
• Emoční vývoj
• Temperament
• Hodnoty
• Možnosti MŠ
• Dědičnost a prostředí
• Dítě a jeho vztah s rodiči
• Dítě a jeho vztah se sourozenci
• MŠ a rodina při rozvíjení sociálních kompetencí

Cílem setkání bude zabývat se úrovní sociálních kompetencí dětí v prostředí mateřské školy v návaznosti na kvalitu jejich rodinného prostředí s přiblížením popisu faktorů, které ovlivňují psychický vývoj dítěte. Navázat tímto na předešlá setkání zejména na téma - Máme doma předškoláka a Sourozenecká rivalita (rodičovské vzory, soužití se sourozenci). Budeme se zabývat dovednostmi dítěte, jakým způsobem je u dítěte předškolního věku rozvíjet, ať už za pomoci zdravého rodinného fungování a předávaných hodnot v rámci rodiny či podnětného prostředí a erudovaného pedagoga na poli mateřské školy. Osvojování sociálních dovedností je dlouhodobý proces, který zahrnuje všechny stupně a úrovně vzdělávání během života dítěte, ale největší zodpovědnost za položení kvalitních základů má především rodina a preprimární instituce, jakou je mateřská škola.

 


 

 

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001894
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Datum zahájení realizace 1. 5. 2020
Předpokládané ukončení realizace 30. 4. 2022

Každé dítě, ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

Začleňování dětí, které se oproti většinové společnosti nějakým způsobem odlišují je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992 důležité. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním schopnostem a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika prosazuje otevřenou, individualizovanou a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

Díky podpoře z operačního programu Praha – pól růstu působí v Mateřské škole dvojjazyčný školní asistent u dětí s odlišným mateřským jazykem. Koordinaci a dohled nad činností dvojjazyčného asistenta má ředitelka školy, která je současně i speciálním pedagogem. Asistent poskytuje poradenství a pomoc nejen dětem ale i rodičům a pedagogům.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1.1 Dvojjazyčný asistent pedagoga
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
5.2 Komunitně osvětové setkání

V tomto období pořádáme odborná setkávání s rodiči dětí a akce k danému tématu:

 • 20.4.2022 - Informace o podpoře dětí s OMJ, dosavadní působení dvojjazyčného asistenta ve škole
 • 7.4.2022 -  Výchova a vzdělávání dětí s OMJ, vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, sdílení zkušeností a dobré praxe školy.
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada
 • 20.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 27.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních. Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hl.m.Prahy.
V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši: 1 128 780 Kč

 

a další....


 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001167
Prioritní osa OP PPR 
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení realizace 1. 5. 2018
Datum ukončení realizace 30. 4. 2020 

 • 29.10.2019 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Já jsem já a kdo jsi ty. Program: Jak pomáhat nám, našim dětem a společnosti, momentální možnosti nás dospělých při péči o životní prostředí v okolí školy, společná výroba ptačí budky a hmyzího hotelu a společná práce na zahradě spojená s minibazárkem

 • 20.11.2019 - Komunitní aktivity školy - setkání rodičů a dětí školy, kde se snažíme propojit děti a rodiče kolem nás s místy, která jsou pro nás neznámá – Ukrajina, Arménie, Společné pečení tradičního pokrmu ze země našich kamarádů (Akce "Ruce do těsta a pečeme pirohy" hlavní téma: Společenství, sopunáležitost, rozhodování, sebehodnocení a demokracie)

 • 18.12.2019 - Odborně tématické setkání - Vánoce v ČR (Divadelní představení, koncert dechového kvinteta, setkání nad tématem začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, aktivity v projektu asitent pro děti s odlišným mateřským jazykem)

 • 29.1.2020 - Odborně tématické setkání na téma - Demokracie ve vzdělávání. Program akce: Hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a porozumění

 • 25.2.2020 - Komunitní setkání a aktivity školy - Informace o podpoře dětí s OMJ. Program akce: Informace o probíhající podpoře, seznámení s metodami, kdou jsou žáci s odlišným mateřským jazykem, dosavadní působení asistenta ve škole.

 

Popis projektu: 

Každé dítě ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat. V MŠ, pokud nastoupí dítě dříve než v 5 letech, má velkou šanci uspět. Učitelka dokáže rozpoznat vzdělávací potřeby dětí, pomoci při nedostatcích v rozvoji a učení. Začátek předškolní docházky je pro děti s odlišným jazykovým vzděláváním velmi náročný. V novém prostředí jsou ztracené. Důležitá je vstřícnost, trpělivost učitelů, příjemné a podnětné prostředí. Dítěti musí být v nových podmínkách dobře, musí vzniknout užší pouto mezi ním a pedagogem. Velmi důležité je navázání vztahu s rodiči, komunikace s nimi a získání jejich důvěry. Pedagog pomáhá rodičům překlenout jazykovou bariéru a snaží se s nimi řešit běžné, denní situace. 

 Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt. Projekt byl financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hl.m.Prahy. 

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K AKCÍM:

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001894
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Datum zahájení realizace 1. 5. 2020
Předpokládané ukončení realizace 30. 4. 2022

Každé dítě, ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

Začleňování dětí, které se oproti většinové společnosti nějakým způsobem odlišují je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992 důležité. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním schopnostem a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika prosazuje otevřenou, individualizovanou a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

Díky podpoře z operačního programu Praha – pól růstu působí v Mateřské škole dvojjazyčný školní asistent u dětí s odlišným mateřským jazykem. Koordinaci a dohled nad činností dvojjazyčného asistenta má ředitelka školy, která je současně i speciálním pedagogem. Asistent poskytuje poradenství a pomoc nejen dětem ale i rodičům a pedagogům.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1.1 Dvojjazyčný asistent pedagoga
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
5.2 Komunitně osvětové setkání

V tomto období pořádáme odborná setkávání s rodiči dětí a akce k danému tématu:

 • 20.4.2022 - Informace o podpoře dětí s OMJ, dosavadní působení dvojjazyčného asistenta ve škole
 • 7.4.2022 -  Výchova a vzdělávání dětí s OMJ, vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, sdílení zkušeností a dobré praxe školy.
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada
 • 20.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 27.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních. Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hl.m.Prahy.
V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši: 1 128 780 Kč

Mateřská škola - Pro Family s.r.o. byla podpořena v rámci :

Operačního programu Praha – pól růstu ČR:

Název projektu:
Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II.
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001894
Prioritní osa OP PPR
Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Datum zahájení realizace 1. 5. 2020
Předpokládané ukončení realizace 30. 4. 2022

Každé dítě, ať mluví jakýmkoliv jazykem, si v mateřské škole chce hrát, mít své kamarády, dokázat komunikovat a rozumět věcem kolem sebe. Dětem s odlišným mateřským jazykem, pokud mají uspět v dalším povinném vzdělávání, je třeba věnovat větší pozornost, důkladněji je připravovat.

Začleňování dětí, které se oproti většinové společnosti nějakým způsobem odlišují je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992 důležité. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním schopnostem a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika prosazuje otevřenou, individualizovanou a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

Díky podpoře z operačního programu Praha – pól růstu působí v Mateřské škole dvojjazyčný školní asistent u dětí s odlišným mateřským jazykem. Koordinaci a dohled nad činností dvojjazyčného asistenta má ředitelka školy, která je současně i speciálním pedagogem. Asistent poskytuje poradenství a pomoc nejen dětem ale i rodičům a pedagogům.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1.1 Dvojjazyčný asistent pedagoga
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
5.2 Komunitně osvětové setkání

V tomto období pořádáme odborná setkávání s rodiči dětí a akce k danému tématu:

 • 20.4.2022 - Informace o podpoře dětí s OMJ, dosavadní působení dvojjazyčného asistenta ve škole
 • 7.4.2022 -  Výchova a vzdělávání dětí s OMJ, vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, sdílení zkušeností a dobré praxe školy.
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada
 • 20.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 27.5.2021 - Principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu
 • 25.6.2021 - Komunitně osvětové setkání rodičů dětí na téma: Komunitní zahrada

Sledujte prosíme nástěnky ve třídách ohledně informací o plánovaných setkáních. Na pobočkách Vás budeme osobně informovat a také rozešleme pozvánku. 

Jsme rádi, že díky podpoře poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu můžeme financovat náš projekt. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Hl.m.Prahy.
V tomto projektu může škola vyčeprat částku ve výši: 1 128 780 Kč

FOTOGALERIE
zavrit